Polityka prywatności na stronach internetowych firmy ZPS Karolina sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administratorem lub ADO) są Zakłady Porcelany Stołowej „KAROLINA” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej przy ulicy Wolności 4 (58-140), (dalej: ZPS „KAROLINA”).
 2. Państwa dane osobowe jak imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, dane dotyczące historii zdarzeń gospodarczych, przetwarzane będą przez nas w celach związanych z wykonywaniem obowiązków Sprzedawcy w ramach realizacji składanych przez Państwa zamówień lub umów lub innej formy transakcji na zakup wyrobów porcelanowych/surowców/towarów oraz obsługi procesu posprzedażowego. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje również wypełnianie przez nas jako Administratora i Sprzedawcy obowiązków prawnych względem organów publicznych. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych są zapisy art. 6 ust. 1 pkt. b), c), d) rozporządzenia o ochronie danych, a także w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
  1. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny do należytego wypełniania obowiązków prawnych jako Administratora i Sprzedawcy, o których mowa w pkt. 2.
 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej oraz technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
 10. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: ul. Wolności 4 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. 74 858 82 12, e-mail: ido@porcelanakarolina.pl