regulamin

Poniższy REGULAMIN obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

Link do poprzedniego Regulaminu obowiązującego do dnia 24.12.2014 r.

Regulamin obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
Właścicielem Sklepu są: Zakłady Porcelany Stołowej KAROLINA spółka z o o., kod: 58-140, Jaworzyna Śląska, ul Wolności 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000067360, której dokumenty rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy we Wrocławiu, Wydz. Gospodarczy KRS z kapitałem zakładowym w wysokości 10 050 000,00 zł w całości opłaconym, NIP 884-003-37-73, REGON 890232050, adres email: sklep@karolina.info.pl , tel. 074 8588-212 w.567 (w dni robocze w godz. 9.00-17.00, w soboty w godz, 9.00-14.00)
Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

CENA I ZAKRES DOSTAWY

Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT).
Obowiązująca jest cena widniejąca przy towarze w chwili złożenia zamówienia.
Do wartości zamówienia doliczana jest stała opłata transportowa zgodnie z wybraną opcją dostawy, widoczna na formularzu zamówienia.
W przypadku zamówienia dodatkowych wyrobów, nie znajdujących się w ofercie sklepu, koszt dostawy będzie zwiększony o opłatę transportową uwzględniającą ilość dodatkowych kartonów, zgodnie z wybraną opcją dostawy
Oferta przedstawiona w sklepie nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, ale pełni jedynie rolę informacji handlowej. Umowa kupna – sprzedaży jest zawierana dopiero w momencie przyjęcia zamówienia przez pracownika sklepu.
Sprzedawane wyroby są w gatunku II w rozumieniu Polskiej Normy PN-75/A – 12450 oraz Normy Zakładowej ZPS Karolina sp. z o.o. Gatunek II jest standardową kategorią porcelany sprzedawanej przez większość firm i nie ma on żadnych wad, które dyskwalifikowałyby użytkowość naszych wyrobów.

ZAMAWIANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia zamówienia należy wpisać do „koszyka” zamawianą ilość towaru oraz wypełnić formularz zamówienia i zaakceptować warunki regulaminu.
Pracownik sklepu kontaktuje się z kupującym w celu potwierdzenia danych oraz dostępności towaru. Następnie przesyła potwierdzenie zamówienia oraz podaje numer konta, na które należy dokonać zapłaty.
Po otrzymaniu zapłaty towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący w dniu wysyłki jest informowany o numerze listu przewozowego i nazwie firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę. Zamówiony towar jest dostarczony pod wskazany adres, jednakże dostawa nie obejmuje wniesienia przesyłki „pod drzwi” mieszkania odbiorcy.
Do przesyłki jest dołączana faktura VAT. Czas realizacji zamówienia liczony od momentu wpływu zapłaty na konto sklepu do dostarczenia towaru do kupującego wynosi maksymalnie 4 dni robocze. W razie wystąpienia nieprzewidzianych trudności pracownik sklepu skontaktuje się z kupującym w celu ustalenia nowego terminu dostawy.
Możliwy jest osobisty odbiór zamawianego towaru w siedzibie sklepu. Szczegóły dotyczące takiego rozwiązania należy uzgodnić z pracownikiem sklepu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni od otrzymania przesyłki (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 82 ). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego. Kupujący dostarcza towar na własny koszt do siedziby firmy: osobiście, przez osobę upoważnioną, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub poczty. Do zwróconego towaru należy dołączyć fakturę VAT, oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz podać dokładne dane i numer konta, na który ma zostać przesłana należność, chyba że należność zostanie wypłacona do rąk Kupującego.
Fakt zakupu towaru Kupujący może udowodnić, oprócz przedstawienia faktury VAT w każdy inny sposób np. poprzez potwierdzenie przelewu, potwierdzenie odbioru, wydruk zamówienia.

REKLAMACJA I ZWROTY

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone w transporcie i czy nie zostały zerwane oryginalne taśmy.
W razie wystąpienia tych uszkodzeń należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Należy też skontaktować się ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
W przypadku niezgodności zamówionego towaru z normą ,klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się (sklep@karolina.info.pl ) z obsługą w celu uzgodnienia dalszego postępowania. Reklamowany towar, wraz z opisem problemu, można odesłać na adres:
58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 4, tel. tel. 074 8588-212 w.567 (w dni robocze w godz. 9.00-17.00).
Reklamacje złożone przez Konsumenta będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji, pod rygorem uznania roszczeń Konsumenta za uzasadnione.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).) podane przez kupującego dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby sklepu.
W przypadku wyrażenia, przez Kupującego dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania klienta o naszych towarach i promocjach dostępnych w Sklepie.
Wszelkie spory wynikłe przy realizacji zamówień będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, będą one rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Załącznik nr do regulaminu
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Zakłady Porcelany Stołowej
KAROLINA spółka z o.o.
58-140 Jaworzyna Śląska
ul. Wolności 4

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. z dnia 2014 czerwca poz. 827 ) odstępuję od umowy zawartej na odległość.
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty ………………… zł (słownie: ….…………………………………………………………………)
na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………………………………………….
lub przekazem pocztowym na adres ……………………………………………………………………………………….
Zwracam zakupiony towar ………………………………………………………………….. w stanie niezmienionym.

Z poważaniem