Regulamin sklepu internetowego ZPS „Karolina” Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 01.06.2021 roku

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem porcelanakarolina.pl/sklep-online/, który jest prowadzony przez Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wolności 4 w Jaworzynie Śląskiej (58-140), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000067360, REGON: 890232050, NIP: 8840033773, nr rejestrowy BDO 000049826.
 2. Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego porcelanakarolina.pl/sklep-online/ i akceptację Regulaminu, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.

§ 1
Definicje

 1. Sprzedawca – Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 4, 58-140 Jaworzyna Śląska, (dalej: ZPS „Karolina”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000067360, REGON: 890232050, NIP: 8840033773, telefon do kontaktu (48) 74 858-82-14 i jest to podmiot sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pomocą Sklepu.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez ZPS „Karolina” dostępny pod adresem internetowym porcelanakarolina.pl/sklep-online/
 3. Regulamin – regulamin Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 4. Klient – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, składający zamówienie w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konsument Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składającą w Sklepie zamówienie bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, ale niemającego dla niego charakteru zawodowego tzn. że nie jest składane w ramach przedmiotu prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Towar lub Towary – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej będące w aktualnej ofercie i dostępne w Sklepie.
 8. Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym:
  • 1) warunki techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu;
  • 2) warunki składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę i dostępne w Sklepie;
  • 3) warunki dostarczania zamówionych towarów Klientom;
  • 4) warunki płatności za towary zamówione w Sklepie;
  • 5) warunki określające uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy zakupu towarów poprzez Sklep;
  • 6) tryb postępowania w przypadku składania i rozpatrywania reklamacji Klienta.
 2. Do przeglądania strony internetowej Sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do składania zamówień na produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail).
 3. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych i naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
 4. Przeglądanie towarów oferowanych w Sklepie i składanie zamówień na towary nie wymaga rejestracji to jest zakładania konta Klienta. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.
 5. Katalog towarów umieszczonych w Sklepie stanowi jedynie informację handlową i nie jest ofertą zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach jak na przykład w celu ochrony swoich dóbr.

§ 3
Składanie i realizacja zamówień oraz zawieranie umowy sprzedaży

 1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w Sklepie przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę i przez 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni w roku.
 2. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży towarów, w tym sprzedaży towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
 3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówień:
  • 1) nieopłaconych przez Klienta, zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 8, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia;
  • 2) składanych na zakup towarów w ilościach hurtowych;
  • 3) wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży;
  • 4) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia;
  • 5) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 4. W celu złożenia zamówienia należy:
  • 1) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia oraz określić jego ilość, a następnie nacisnąć ikonę „DODAJ DO KOSZYKA”;
  • 2) sprawdzić poprawność złożonego zamówienia oraz wybrać sposób odbioru zamówionych towarów, a następnie nacisnąć ikonę „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”;
  • 3) poprawnie wypełnić dane Klienta oraz zweryfikować wartość zamówienia;
  • 4) zapoznać się i zaakceptować regulamin Sklepu, a następnie nacisnąć ikonę „KUPUJĘ I PŁACĘ” ;
  • 5) jeśli Klient wybrał płatność online za pośrednictwem platformy eService Payment, po dokonaniu płatności, Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi jej przyjęcie do realizacji w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia otrzymania.
 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawca zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 5 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Sprzedawca ma 7 (siedem) dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta licząc od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia. W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną w terminie 7 (siedmiu) dni zwrócone Klientowi.
 7. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem lub Konsumentem Przedsiębiorcą a Sprzedawcą dotycząca sprzedaży (zakupu) danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę.
 8. Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie zostanie anulowane a Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji w przypadku przyjęcia przez Sprzedawca tego zamówienia do realizacji.
 9. W przypadku problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient może wysłać zapytanie na adres: sklepinternetowy@karolina.info.pl
 10. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności adres e-mail i numer kontaktowy telefonu. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, których brak spowoduje niemożność skontaktowania się z Klientem, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania danych umożliwiających realizację zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem.
 11. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę i jedynie na wyraźne żądanie Klienta.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta na przykład w drodze kontaktu telefonicznego.
 13. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłany jest na adres e-mail komunikat dotyczący bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia).
 14. Szczegółowe informacje o złożonych przez Klienta zamówieniach są przechowywane przez system informatyczny Sklepu zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9 Przetwarzanie danych osobowych.

§ 4
Dostępność zamówionych towarów

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są towarami dostępnymi.
 2. W wyjątkowych sytuacjach jak na przykład w sytuacji równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia lub o możliwości jego realizacji w późniejszym terminie.

§ 5
Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny towarów oferowanych w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto uwzględniającymi obowiązującą stawkę podatku VAT.
 2. Ceny towarów podane w Sklepie obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany towarów i cen towarów znajdujących się w Sklepie z wyłączeniem towarów już zamówionych przez Klienta i zamówień potwierdzonych do realizacji przez Sklep.
 4. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za złożone zamówienie z góry.
 5. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zamówienie złożone w Sklepie:
  • 1) tradycyjny przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy w mBank o numerze 58 1140 2091 0000 2884 5600 2003;
  • 2) karta płatnicza za pośrednictwem platformy eService Payment. Po dokonaniu wyboru płatności w postaci karty płatniczej, Klient zobowiązany jest podać dane karty płatniczej, którą zamierza zapłacić za zamówienie takie jak: numer karty, data ważności karty, kod CVV. Przed dokonaniem zapłaty Klient powinien zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o.
  • 3) przelew elektroniczny za pośrednictwem platformy eService Payment. Po dokonaniu wyboru płatności w postaci przelewu elektronicznego, Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności.

§ 6
Odbieranie zamówień oraz dostawa i koszty transportu

 1. Zamówione przez Klienta towary w Sklepie dostarczane są przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem kuriera pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres z zastrzeżeniem pkt. 3.
 2. Klient zostanie powiadomiony o zmianie statusu złożonego zamówienia po tym jak towar zostanie nadany przez Sprzedawcę. Termin dostawy uzależniony jest od kuriera.
 3. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia z opcją „ODBIÓR OSOBISTY W SKLEPIE W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ”, zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta po spełnieniu łącznie poniższych warunków tj.:
  • 1) w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy mieszczącym się pod adresem: 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 4;
  • 2) w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego, o którym mowa w ppkt. 1);
  • 3) po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie;
  • 4) po zweryfikowaniu szczegółów zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia z opcją „KURIER NA TERENIE KRAJU” informacja o kosztach transportu podawana jest w trakcie składania zamówienia w oknie „PODSUMOWANIE KOSZYKA”.
 5. Dostawa zamówionych przez Klienta w Sklepie towarów nie obejmuje dodatkowych czynności takich jak między innymi koszty rozładunku w miejscu dostawy i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Klient będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru na swój koszt i ryzyko.
 6. Przy odbiorze zamówionych w Sklepie towarów Klient jest zobowiązany sprawdzić dostarczony towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń podczas odbioru przesyłki zamówionych towarów należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru. W przypadku późniejszego wykrycia uszkodzeń mechanicznych w celu ich zgłoszenia i sporządzenia protokołu szkody należy zawiadomić o tym niezwłocznie Sprzedawcę wysyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklepinternetowy@karolina.info.pl informację opisującą uszkodzony towar i rodzaj uszkodzeń oraz podając numer zamówienia.

§ 7
Zmian lub rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Jeśli zamówienie złożone w Sklepie nie zostało przygotowane do wysyłki przez Sprzedawcę, Klient może zmienić lub zrezygnować z zamówienia wysyłając pocztą elektroniczną na adres email: sklepinternetowy@karolina.info.pl informację o zmianie lub rezygnacji z zamówienia.
 2. Konsument lub Konsument Przedsiębiorca ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument lub Konsument Przedsiębiorca wysłał pocztą elektroniczną na adres email: sklepinternetowy@karolina.info.pl wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 w przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony towar Konsument lub Konsument Przedsiębiorca zwraca na adres: ZPS „Karolina” Sp. z o.o. ul. Wolności 4, 58-140 Jaworzyna Śląska wraz z wydrukowanym oraz poprawnie wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dołączonym do niego paragonem lub fakturą VAT. Konsument lub Konsument Przedsiębiorca powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
 4. Konsument lub Konsument Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu zamówionego w Sklepie towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru towaru, a także jego cech i funkcjonowania.
 5. Konsument lub Konsument Przedsiębiorca otrzymuje zwrot należności za towar zamówiony w Sklepie oraz jego dostarczenie w formie przelewu na rachunek wskazany przez Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.
 6. W razie zwrotu towaru Konsument lub Konsument Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia do Sklepu podpisanej faktury korygującej. Faktura korygująca wysyłana jest do Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy pocztą elektroniczną.
 7. Koszty zwrotu towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta obciążają bezpośrednio Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta.

§ 8
Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady towarów powodujących niezgodność z umową zakupu towarów w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku uszkodzenia zamówionego towaru w czasie transportu do Klienta lub przesłania towarów z wadą fabryczną Klient może odesłać zakupiony towar do Sprzedawcy. Klient przesyła reklamowany towar na adres ZPS „Karolina” Sp. z o.o. ul. Wolności 4, 58-140 Jaworzyna Śląska wraz z wydrukowanym oraz poprawnie wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem reklamacji. Wzór formularza reklamacji stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po spełnieniu warunków określonych w § 6 ppkt. 6 niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez 2 (dwa) lata od daty otrzymania towarów przez Klienta.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje zgłaszane przez Klientów z uwzględnieniem postanowień polskiej normy PN-75 Porcelanowe naczynia stołowe. Wymagania i badania.
 6. Reklamacje towarów zakupionych w Sklepie rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta. Jeżeli dane lub informacje podane przez klienta w reklamacji uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia, Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sprzedawcę je uzupełnić. Informacje nieistotne dla rozpoznania reklamacji Klient może uzupełnić w trakcie jej rozpoznawania.
 7. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty jej zgłoszenia, przyjmuje się, że reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.
 8. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość poniesionych przez Klienta kosztów zwrotu towaru zakupionych w Sklepie.
 9. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sprzedawca będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad. Jeśli wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru oraz kosztów dostawy lub po wyrażeniu zgody przez Klienta wyda mu inny towar dostępny w Sklepie. Takie rozwiazanie nie wpływa na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru zgodnie z pkt. 9 koszt ponownej dostawy towaru ponosi Sprzedawca.
 11. Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem lub Konsumentem Przedsiębiorcą) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do uprawnienia Klienta do wymiany towaru wadliwego na wolny od wad. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub Konsumentami Przedsiębiorcami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącymi Konsumentami lub Konsumentami Przedsiębiorcami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za nabycie danego towaru.
 12. Reklamacje zgłaszane przez Klienta po upływie dwóch lat od dnia dostawy towaru zamówionego w Sklepie nie podlegają rozpatrzeniu. Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w terminie 14 dni od dnia dostawy i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 8 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających towary jako Konsumenci lub Przedsiębiorcy Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów w związku z zakupem towarów w Sklepie podlega ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów są Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wolności 4 w Jaworzynie Śląskiej (58-140).
 3. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia w Sklepie i następnie realizacji tego zamówienia.
 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę wyłącznie w poniższym celu i zakresie:
  • 1) w celu realizacji złożonego zamówienia, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zakupu towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • 2) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • 3) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez okres niezbędny do należytego wypełniania obowiązków prawnych jako Administratora i Sprzedawcy, o których mowa w pkt. 4.
 6. Dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane:
  • 1) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie i celach, o których mowa w pkt. 4 lub które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • 2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w celach, o których mowa w pkt. 4;
 7. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, a także do przenoszenia danych.
 9. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.
 10. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Dane osobowe Klientów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.
 12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: ul. Wolności 4 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. 74 858 82 12, e-mail: ido@karolina.info.pl

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu, biorąc pod uwagę, że odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny jaką jest w szczególności:
  • 1) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  • 2) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • 3) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
  • 4) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  • 5) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  • 6) przeciwdziałanie nadużyciom;
  • 7) siły wyższej;
  • 8) w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług;
  • 9) Wszelkie zmiany w Regulaminie Sklepu będą zamieszczane na stronie internetowej porcelanakarolina.pl/sklep-online/ i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 3. Korzystanie przez Klienta z portalu lub usług Sklepu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i innych.
 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem Przedsiębiorcą a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce cookies.
 7. Część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:
  • 1) wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – załącznik nr 1 wraz z pouczeniem;
  • 2) wzór formularza reklamacji – załącznik nr 2.
Załącznik nr 1 wraz z pouczeniem

Zakłady Porcelany Stołowej „KAROLINA” Sp. z o.o.

ul. Wolności 4, 58-140 Jaworzyna Śląska 

tel. 74 858 82 14, e-mail: karolina@karolina.info.pl

www.karolina.info.pl

NIP: 8840033773, REGON: 890232050, BDO: 000049826

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 sklepu internetowego ZPS „Karolina” 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

Nazwa/symbol zakupionego towaru:

Nr paragonu:

Data zakupu: ___ – ___ – ______ r.

Data odbioru towaru: ___ – ___ – ______ r.

 

DANE KLIENTA

 

Imię i nazwisko/nazwa firmy :

 

Adres zamieszkania/siedziby firmy: 

 

Telefon kontaktowy: e-mail:

 

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztami dostawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta na mój rachunek w banku

o numerze

                                                                               

Oświadczam, że zwracany przeze mnie towar nie był używany.

 

Miejscowość …………………………, data ___ – ___ – ______ r.         …………………………                
                                  podpis Klienta  

 

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia sprzedaży. 
 3. Klient korzystający z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać do Sklepu informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócone zostaną wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

 

Instrukcja wypełniania:

 1. Proszę wypełnić formularz w miejscach wykropkowanych. 
 2. Proszę wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
 3. Jest możliwość wypełnienia i przesłania informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: sklepinternetowy@karolina.info.pl

 

Załącznik nr 2

Zakłady Porcelany Stołowej „KAROLINA” Sp. z o.o.

ul. Wolności 4, 58-140 Jaworzyna Śląska 

tel. 74 858 82 14, e-mail: karolina@karolina.info.pl

www.karolina.info.pl

NIP: 8840033773, REGON: 890232050, BDO: 000049826

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 sklepu internetowego ZPS „Karolina” 

 

 (pieczęć firmowa sklepu)                                                                Miejscowość …………………………, data ___ – ___ – ______ r.                    

 

           

 

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA REKLAMACJI/ZWROTU TOWARU *

nr …………………………..                                     

 

Nazwa/symbol zakupionego towaru:

Nr paragonu:

 

DANE KLIENTA:

 

Imię i nazwisko/nazwa firmy :

 

Adres zamieszkania/siedziby firmy: 

 

Telefon kontaktowy: e-mail:

 

Przyczyna zwrotu:

 

Czy sprzedawca przyjął towar: TAK NIE

 

……………………………………………………… ………………………………………………………

           Podpis osoby przyjmującej zwrócony towar                                                              Podpis osoby zwracającej towar

 

* niepotrzebne skreślić